Aktualności
Cmentarz Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
27.07.2019.
 

REGULAMIN

CMENTARZA PARAFIALNEGO

 W STAREJWSI.

 

1. Cmentarz parafialny jest miejscem poświęconym, świadectwem wiary w życie wieczne i wyrazem szacunku do zmarłych. Należy na nim zachować ciszę, powagę i porządek.

2. Właścicielem cmentarza parafialnego jest parafia p.w. św. Michała Archanioła w Starejwsi.  Administratorem cmentarza jest Proboszcz parafii, zaś bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu o porządek dba i konieczne prace wykonuje wyznaczony opiekun – Grabarz.

3. Sprawy dotyczące cmentarza załatwiane są w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania zaś dotyczące pogrzebu w dowolnym czasie.

4. Cmentarz jest otwarty od rana do zmroku każdego dnia tygodnia.

5. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.

6. Grób wykonuje Grabarz  zgodnie z dyspozycją otrzymaną od Administratora cmentarza. Za wykonaną pracę pobiera On opłatę. Do jego obowiązków należy również zasypanie grobu oraz uporządkowanie miejsca obok niego. Groby zasypywane są ziemią.

7. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje ofiara z tytułu dzierżawy, tzw. pokładne za miejsce grzebalne zgodnie z ustawą o cmentarzach na okres 20 lat z możliwością przedłużenia. Osoba wnosząca ofiarę podaje swoje dane osobowe oraz adres i staje się Opiekunem grobu.

8. Można dokonywać rezerwacji miejsca poprzez wniesienie tzw. pokładnego .

9. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu Administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka. Projekt ten przygotowuje wykonawca i winien on zawierać wymiary, kształt i napisy pomnika.

10. Aby móc dokonać naprawy grobowca bądź wymiany płyty lub tablicy grobowej należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza.

11. Kamieniarz ma prawo wykonywać swoje prace posiadając pisemne zezwolenie Administratora. Klucz do bramy wjazdowej otrzymuje się w biurze parafialnym lub wyznaczonego opiekuna – Grabarza.

12. Prace przy nagrobkach należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Przeprowadzający prace dba też o uprzątnięcie miejsca po ich wykonaniu.

13 Układanie kostki wokół grobu jest możliwe uzyskując zgodę administratora, po przedłożeniu pisemnego zezwolenia opiekunów grobów sąsiednich. To samo dotyczy budowy ławek, kwietników, sadzenia krzewów i innych elementów ozdobnych umiejscowionych wokół grobu.

14. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego, w pobliskim jego otoczeniu a także na całym cmentarzu. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych, które winny być utrzymane w należytym porządku.

15. Odpady oraz śmieci (tylko cmentarne !) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

16.Stare nagrobki, ziemię oraz gruz czy też inne elementy z rozbiórki nagrobków i fundamentów muszą być zabierane z cmentarza przez wykonawcę prac we własnym zakresie.

17.Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest możliwa w przepisanym prawem czasie po przedstawieniu administratorowi cmentarza decyzji kompetentnych organów (inspektor sanitarny, prokuratura lub sąd).

18. Zakazuje się:

- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora

- wprowadzania zwierząt

- zanieczyszczania cmentarza

- samowolnego usuwania drzew i krzewów jak również sadzenia

- picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających

- słuchania muzyki i hałasowania.

19. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie kosztownych nagrobków.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a szczególnie ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31/01/1959 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawa konkordatowa  z 28/07/1998 r.

21. Sprawy sporne rozstrzyga Administrator cmentarza.

 

 

Regulamin powyższy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016r.


 

Groby ziemne powinny mieć następujące wymiary:

  • pojedyncze, w których chowa się trumnę ze zwło­kami dziecka  do  lat 6:  długość 1,2 m,   szero­kość 0,6 m, głębokość 1,2m;
  • pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m,    głę­bokość 1,7 m;
  • pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

Groby murowane powinny mieć następujące wymiary:

  • pojedyncze, w których składa się trumnę : długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębo­kość 0,8 m;
  • pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m

Pomiędzy grobami powinno być zapewnio­ne przejście o szerokości 0,5 m.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze,  groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków,  Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

designed by ueberkrass